Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки. Вижте подробности

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DUKA.BG

 

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ

 

1.1. Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на duka.bg, които уреждат правилата за използването на duka.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през duka.bg.

 

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 

2.1.   „ЕлетаООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, София, ул. Г.С. Раковски 135А, ет, 5, ЕИК 203623403 и идентификационен номер по ДДС в България: BG203623403.

2.2.   „Елета“ ООД администрира електронния магазин duka.bg.

2.3.   Можете да се свържете с duka.bg на посочения по-горе адрес, на телефон 0876 258 387, на и-мейл адрес club@duka.bg или като използвате формата за контакт. 

 

 

3.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

3.1.   Общите условия на duka.bg са задължителни за всички Клиенти на сайта.

3.2.   Всяко използване на сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от duka.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

3.4.   duka.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

3.5.   Във всеки един случай на промяна на общите условия duka.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия сайта при всяко негово ползване.

3.6.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.7.   duka.bg полага усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация duka.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

3.8.   Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат промянени от съответния Пордаваа по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които duka.bg предварително се извинява на своите Клиенти.

3.9.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от duka.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

3.10.   Всички стоки, включително тези в промоция/намление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

 

4.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

4.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през сайта като направи Поръчка по електронен път и която съответно се регисрира от самия него.

4.2.   duka.bg ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление duka.bg прави по електронен път (имейл) и/или по телефона.

4.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи duka.bg уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

4.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез уведомление по телефона, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.

4.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за купените Стоки.


5.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 

5.1.   Достъпът до сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

5.2.   duka.bg си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на duka.bg по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към duka.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. duka.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

5.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Свържете се с нас”.

5.4.     Всички цени на Стоките на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

5.5.   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

5.6.   Всички изображения, поместени на сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

 

6.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

6.1.   Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

 

7.ПОРЪЧКА

 

7.1.     Клиентът може да прави Поръчки на сайта чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

7.2.   Всяка добавена в количката за покупки Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

7.3. Потвърждавайки Поръчката duka.bg потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

7.4.   Клиентът се задължава и отговаря за това, че всички данни, които е предоставил на duka.bg във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

7.5.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на duka.bg да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

7.6.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания

• предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

7.7.   Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от duka.bg в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от duka.bg. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лице, различно от превозвача. Клиентът следва да върне на duka.bg Продукта на адреса, от който е бил изпратен, като междувременно уведоми Продавача за това на club@duka.bg или на телефон 0876 258 387. Клиентът може да върне Продукта(-ите) и като попълни електронната форма за контакт на duka.bg тук.

7.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 15 (петнадесет) дни от датата, на която има доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

7.9.   Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени.

7.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани Продавача и всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от duka.bg, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от даден модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

 

8.СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 

8.1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

   при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

   при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания (например стоки с направени корекции и/или бродерии);

   при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

   при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

   при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

 

9.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

9.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на duka.bg, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от duka.bg: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

9.2.   Клиентът се съгласява да предостави на duka.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. duka.bg има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че duka.bg може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. duka.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

9.3. С предоставянето на свои лични данни на duka.bg Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на duka.bg, регистрирано в регистъра Комисията за защите на личните данни на Република България под № 417948 и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 9.1.

 

10.РЕКЛАМА

 

10.1.   Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или като се свърже с duka.bg, зипозлвайки формата за контакт „Свържете се снас“.

10.2.   Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

11.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

11.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в Сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

11.2.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

11.3.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

 

12.ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

12.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

12.2.   Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в праткатане се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл club@duka.bg и ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

12.3.   Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Цената на доставката на стоки, предлагани от duka.bg на стойност под 90 лв. (с ДДС) ще е 4.90 лв. duka.bg предоставя безплатна доставка на всички поръчки на стойност над 90 лв.

 

 
13.ГАРАНЦИИ

 

13.1.   Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

13.2.   По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от duka.bg, гаранционните сертификати са издадени от duka.bg.

13.3.   Гаранционните сертификати, издадени от самия duka.bg, ще се изпращат на Клиента заедно с продуктите от направената поръчка.

13.4. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

 

14.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

14.1.   Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

15.ОТГОВОРНОСТ
18.1   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.


16.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

16.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

16.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

 

Зарежда...