Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки. Вижте подробности

Актуални игри и промоции

Условия на игра „Влез.Играй.Купи!”

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

1.1. Игра със зар „Дука Октомври 2017” се организира и провежда от Дука България ЕООД, ЕИК 200843320, като Организатор и Изпълнител, гр. София, ул. Г.С. Раковски 135А, ет. 5, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА или ОРГАНИЗАТОРА.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на играта, наречени Официални правила на играта.

2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на интернет страницата на Duka Bulgaria:  https://duka.bg/ за целия период на промоцията.

2.3. Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила на играта, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на на интернет страницата на Duka Bulgaria:  https://duka.bg/.

2.4. С участието си в играта участниците се обвързват с горе описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта „Дука Октомври 2017” се организира и провежда в централния офис на Дука България ЕООД на адрес София, ул. Г.С. Раковски 135А, ет. 5.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие в Играта имат само физически лица навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение,  имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани на интернет страницата на Организатора:  https://duka.bg/.

4.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Играта се провежда в периода 2 октомври - 31 октомври 2017 г.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. С участитето си в играта, потребителят „хвръля зар“ чрез натискане на бутон, като по този начин има възможност да спечели подарък или отстъпка в рамер между 5% и 25% в зависимост от това какво число се пада – както следва:

1 – подарък

2 – 5% отстъпка

3 – 10% отстъпка

4 – 15% отстъпка

5 – 20% отстъпка

6 – 25% отстъпка

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

7.1. Участниците следва да:

- да си харесат продукт от сайта

- да го добавят в кошница

- непосредствено преди завършване на поръчката да “завъртят зарчето” чрез натискане на бутон на уебсайта duka.bg

По този начин на базата на заложен алгоритъм на случаен принцип уебсайта генерира число от 1 до 6, което отговаря на съответния вид отстъпка или подарък, които биват приложени към кошницата на потребителя с избрани в нея съответни продукт(и).

 

7.2. Всеки участник има право да участва веднъж на денонощие, като след „хвръляне на зара“, той няма да има възможност да го направи отново в следващите 24 часа. След изтичането им, потворното му участие ще бъде възможно.

 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на играта не отговаря и няма да бъде страна по спорове и/или съдебни дела за използване на отстъпките.

9.2. Спорове относно правото на собственост върху отстъпките не прави невалидно присъждането на отстъпката от страна на Организатора на играта.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Отстъпките са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът на играта има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези правила, в случай че констатира злоупотреби, масово нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на играта и участници в същата се решават съгласно настоящите правила, както и по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

Зарежда...